Algemene Voorwaarden

klachten

Vanaf 1 januari 2017 hanteer ik het Kwaliteitsstatuut GGZ. Dit Kwaliteitsstatuut beschrijft wat ik geregeld heb op het gebied van kwaliteit, zoals continuïteit en klachten. Mijn Kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en kun je hier vinden. De belangrijkste informatie, zoals beschreven staat in het Kwaliteitsstatuut, staat hieronder beschreven.

Bereikbaarheid
Ik ben op werkdagen tussen 9h00 en 17h00 telefonisch dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 06-10425146. Buiten kantooruren kun je mijn voicemail inspreken. Ik bel je zo spoedig mogelijk terug (binnen 24 uur).

Verhindering
Afspraken kunnen telefonisch worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd, of niet wordt nagekomen, wordt deze volledig bij je in rekening gebracht.

Crisissituaties
In crisissituaties kun je telefonisch contact zoeken met je huisarts of met de dienstdoende huisarts via Primair huisartsenpost Utrecht (buiten kantoortijden: 0900 – 450 1 450).

Vervanging
Vakanties kondig ik tijdig aan. Tijdens vakanties wordt de behandeling tijdelijk onderbroken. Indien noodzakelijk kan een collega waarnemen. Dit geldt ook als ik voor langere tijd afwezig ben. Via mijn voicemail en website krijg je dan informatie hierover.

Duur consult
De duur van een individueel consult is 45 minuten. Partner-relatie consulten duren 75 minuten. Gezinsgesprekken nemen anderhalf uur in beslag. (Dit zijn de gesprekstijden exclusief voor- en nabereiding van 15 minuten per consult).

Informatie opvragen bij verwijzer of vorige behandelaar
Tijdens de intake kan het nodig zijn informatie in te winnen bij de verwijzer. Deze informatie kan, na jouw toestemming, schriftelijk of mondeling worden verstrekt door verwijzer aan behandelaar.

Declaratie
Je ontvangt van ons tijdens de behandeling maandelijks een factuur. Dien deze zo snel mogelijk in bij je zorgverzekeraar, zodat deze de vergoeding waar jij recht op hebt naar je kan overmaken. Vervolgens maak je zélf het bedrag van de factuur over aan ons. Jij bent dus uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan ons.

Beroepscode
Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP. De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met je aan. Dit houdt in dat alles wat je met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na jouw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ik ben verplicht bepaalde persoonsgegevens, zoals de code van je diagnose en de tijd die besteed is, door te geven aan een landelijke DBC Informatie Systeem (DIS). Deze informatie is anoniem. De gegevens worden gebruikt voor toetsing van de Zorgverzekeringswet en voor beleidsdoeleinden. Voor de ROM gegevens hebben we deze overeenkomst met SVR (Stichting Vrijgevestigde ROMmen): svr-accordering
Mijn kwaliteitsstatuut vind je hier: ggz-kwaliteitsstatuut

Ontevreden?
Ben je ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, had je die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen? Laat het me weten, ik neem jouw op- of aanmerkingen serieus en probeer samen met jou een oplossing te vinden.

Klachtenregeling
In het geval dat je in de veronderstelling bent dat ik ernstig tekort schiet als therapeut kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) om daar bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Voor meer informatie klik hier.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt.